Month: May 2019

Kulvant Siṅgh Virak Bārē

Pustak ‘Chāh Vēlā’ Dā Mukkhbandh Pustak ‘Duddh Dā Chappaṛ’ Dā Mukkhbandh Kahāṇīkār Kulvant Siṅgh Virak Bhāshā Vibhāg Pañjāb Vallōṃ Sanmānē Sāhitkārāṃ Dīāṃ Jīvnīāṃ Ih Aṅk Apaṇē Vallōṃ Kulvant Siṅgh Virak Dī Kahāṇī Kalā Pañjābī Sabbhiācār Dā Kahāṇīkār Mērī Nazar Vic-Alvidā Virak! Virak: Ikk Shrōmṇī Kahāṇīkārī Kulvant Siṅgh Virak (Gurdiāl Siṅgh) Kulvant Siṅgh Virak Dī Dūjī …

Kulvant Siṅgh Virak Bārē Read More »

Tasvīrāṃ

Relaxed at work With friends, M.S. Randhawa, Imroz and Amrita Pritam Relaxed at home Late in life with wife, Gulzar Singh Sandhu and Surjit K Sandhu Happy with wife and daughter Savira At work One Of The Rare Lectures Showing something to Khushwant Singh Getting the Sahitya Akademi award from President Zakir Hussain A portrait …

Tasvīrāṃ Read More »

Savaijīvnātmak

Kujh Kahāṇīāṃ Kivēṃ Likhīāṃ Gaīāṃ? Mērā Pahilā Hāī Sakūl Mērā Dūsrā Hāī Sakūl Kathā Jagat ‘ch Pravēsh Kahāṇī Juṛdī Kivēṃ Hai? Bhalā Hōiā Mērā Carḵẖā Tuṭṭā Maiṃ Tē Mērī Racnā Mērē Jīvan Dā Piṛ-Virak Tappā Mērī Dhartī Mērīāṃ Kahāṇīāṃ Sāhitak Pichvāṛā Mērā Jīvan Falsafā

myrI nËr ivc-Elivdw ivrk

krqwr isMG duSgl kulvMq isMG ivrk dI auhdy qur jwx qoN kuJ spqwh pihly ieSk qsvIr myry swhmxy hY. ieMJ jwpdw hY, ijvyN koeI iËMdgI dy isÉr ’qy hovy. ÈihnÈwh! EjIq ny auhnUM inSkI khwxI dw ‘vwrs’ ikhw hY. ijvyN qÉq hËwry ’qy koeI ibrwjmwn hovy. mSQy ’qy ieSk EwBw! ESK¢ ivc ieSk rOxk. buSlH¢ …

myrI nËr ivc-Elivdw ivrk Read More »

Pañjābī Lēkh

Ih Jaṭṭ Lōk Jaṭṭ Tē Sharāb Pañjāb Dē Itihās ‘c Kujh Khappē Sharāb Atē Pañjāb

kulvMq-isMGivrk-dI-khwxI klw

Evqwr isMG ‘EnBol’ kulvMq isMG ivrk dw jnm ieSk ipMf ivc qy ivrk jSt Éwndwn ivc hoieEw. aus dw juSsw pMjwb dI imStI ivc guMinEw pRqIq huMdw hY. auh ies imStI ivc KyifEw, imStI ny hMfwieEw, KuSlHIE¢ pYlIE¢, augdIE¢kxk¢ qy kmwd, dwixE¢ dy lSgy bohl, kmwd¢ nUM pIV ky guV dIE¢ bxdIE¢ BylIE¢, ipMf¢ qy …

kulvMq-isMGivrk-dI-khwxI klw Read More »